El protocol de treball de Biosun consisteix en la realizació, per part d'un tècnic especialitzat, d'una auditoria de proceso. A partir de les oportunitats de millora que emanen de la mencionada auditoría, Biosun confeccionarà un pla de millora de la eficiència energètica que es divideix habitualment en dos blocs:

  • PLA DE MILLORES A CURT TERMINI: Generalment aquesta fase consta de la reingenieria de punts energeticament ineficients, acostumbra a comportar inversions moderades i es pot executar en terminis curts.

  • PLA DE MILLORES A MIG I LLARG TERMINI: Aquest apartat comporta accions encaminades a resoldre ineficiencies estructurals, i s'aplica en base a estrategies lligades a plannings consensuas amb el client. La seva aplicació pot comportar inversions de un volum més gran que en la fase anterior.
Biosun analitza les necessitats energetiques de la seva empresa, procés, edifici, etc....diagnosticant les ineficiències subjacents i dissenyant un pla de negocis específic per a cada cas.